Imovinsko pravo

Advokatska kancelarija Ristić vam u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima RS pruža usluge vezane za sticanje, korišćenje, raspolaganje, zaštitu prava svojine, drugih stvarnih prava i državine.

Neke od tih usluga su:

  • Zastupanje u imovinsko-pravnim sporovima u parničnom postupku (vezanih za promet    nekretnina: zemljišta, stanova i zgrada)
  • Rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih za primjenu Zakona o građevinskom zemljištu RS i Zakona o stvarnim pravima RS

 

  • Utvrđivanje prava vlasništva, smetanje posjede, zaštita posjeda, vlasničke tužbe, utvrđivanje prava služnosti