Krivično i prekršajno pravo

Polazeći od prava na odbranu i prezumpciju nevinosti kao jednog od osnovnih prava čovjeka i građanina, garantovanih kako pozitivnim zakonodavstvom tako i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Advokatska kancelarija Ristić zastupa najbolje interese okrivljenih, ali i oštećenih lica.

Prilikom zastupanja okrivljenog, prvo nakon uvida u kompletan spis vršimo sveobuhvatnu analizu konkretnog slučaja i predočavamo pravo stanje stvari klijetima i predlažemo sve moguće opcije u odbrani njihovih interesa. Vodimo računa o interesima naših klijenata od davanja prve izjave u policiji, preko eventualnih pregovora sa tužilaštvom radi postizanja sporazuma, sve do okončanja sudskog postupka

Kada zastupamo oštećene u krivičnim postupcima, pružamo podršku i zastupamo oštećene tokom krivičnog postupka, tražeći pravičnu naknadu za materijalnu i nematerijalnu štetu koju su pretrpili, te nastavljamo saradnju sa oštećenim i u parničnom postupku koji slijedi nakon krivičnog, sve u cilju konačne i pravične naplate materijalne i nematerijalne štete koju je pretrpio oštećeni.