Porodično pravo

Duško Radović kaže : „ Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drugačije“. Ukoliko se bračni odnosi poremete u toj mjeri da je zajednica života postala nemoguća, te da ih je potrebno urediti u skladu za zakonom važno je pronaći advokata koji će vaše interese u brakorazvodnoj parnici zastupati na najbolji mogući način. Advokatska kancelarija Ristić vrši pravne poslove u oblasti porodičnog prava:

  • Zastupanje u sporovima za razvod braka
  • Pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje
  • Zastupanje u razvodima braka sa maloljetnom djecom u kojim se postupcima odlučuje o povjeravanju zajedničke djece na odgoj brigu i staranje
  • Zastupanje u sporovima oko imovine stečene u toku trajanja braka
  • Zastupanje prilikom sporazumnog razvoda braka