Skip to main content

Iako u Bosni i Hercegovini ne postoji zakonska obaveza osiguravanja djece, praksa je u svakoj školi da se potpisuje ugovor sa nekom osiguravajućom kućom da bi osigurali svoje učenike. Takođe postoji mogućnost da roditelji ugovore individualno osiguranje ukoliko žele da prošire opseg pokrića za svoje dijete, međutim, najčešći je slučaj da škole ugovore osiguranje sa zajedničkom polisom za sve učenike. Većina roditelja upoznata je sa tim da se na početku školske godine uplaćuje simbolična svota u iznosu od nekoliko konvertibilnih maraka koja je namijenjena za osiguranje djece, međutim rijetko ko je upućen koje situacije pokriva to osiguranje.

Iz tog razloga važno je istaći da su učenici u školama osigurani u toku trajanja cijele godine, 24 sata dnevno, čak i kada nisu u školi. Iako mnogi roditelji misle da se osiguranje odnosi samo na eventualne nezgode koje mogu nastupiti u školi, zapravo su djeca osigurana kako tokom školskih, tako i vanškolskih aktivnosti, tako da roditelji ne treba da razmišljaju o dodatnom osiguranju djeteta za period koji provodi van škole. Svaka vaspitno-obrazovna ustanova ima zaključen ugovor sa osiguravajućom kućom kojom se pokrivaju nezgode koje se dese i u školi, ali i na izletu, igralištu, ljetovanju. Najčešće situacije u kojima se aktivira ovakav vid osiguranja su pad, udar predmetom, saobraćajna nezgoda, opekotine i druge nezgode koje mogu izazvati povrede, invaliditet ili smrt osiguranika.

Ukoliko se dogodio osigurani slučaj, tj. povreda usljed nezgode, neophodno se odmah obratiti ljekaru za pomoć. Zatim se potrebno u školi informisati o osiguravajućoj kući sa kojom škola ima zaključen ugovor. Važno je da sačuvate sve račune ukoliko ste morali da platite neke troškove u vezi sa liječenjem djeteta. Neophodno je obratiti se osiguravajućoj kući sa odštetnim zahtjevom kojim se potražuje naknada štete, a poželjno bi bilo da to bude nakon konsultacije sa stručnim licem koje Vas može uputiti u obim prava koja pripadaju Vašem djetetu te izvršiti procjenu iznosa materijalne i nematerijalne štete koji se može potražiti nakon uvida u konkretnu situaciju i poređenjem sa praksom osiguravajućih društava i sudova prilikom odmjeravanja ovih iznosa.

Nijedan roditelj ne želi da se njegovom djetetu dogodi neprijatna situacija u vidu povrede, međutim, ukoliko do toga ipak dođe neophodno je biti upućen u prava koja mu pripadaju i ublažiti posljedice tog neželjenog događaja kroz finansijsku podršku koju pruža osiguranje.

Close Menu

Advokatska kancelarija Ristić

ul. Svetog Save 14/3
76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

+387 66 469 339
ristic.advokat@gmail.com