Skip to main content

Zastarjelost predstavlja pravni institut čije poznavanje može biti jako korisno ne samo za lica čija je djelatnost vezana za pravo, već i za svaku osobu. Brojni su primjeri kada nepoznavanje ovog pojma dovodi do zloupotrebe prava, čime se građani dovode u situaciju da usljed straha od pokretanja sudskog postupka ili gubljenja snadbdijevanja određenim uslugama, bivaju primorani da izmire dugovanja koja nisu bili u obavezi da izmire. Da bi se spriječile ovakve situacije te povećala informisanost građana o ovoj veoma aktuelnoj temi, u nastavku Vam donosimo praktične savjete kako da postupite u ovakvim slučajevima.

Zastarjelošću prestaje pravo da se zahtijeva ispunjenje obaveze i ona nastupa kada protekne zakonom određeno vrijeme u kome je povjerilac mogao zahtijevati ispunjenje obaveze. Zastarjelost počinje teći prvog dana poslije dana kada je povjerilac imao pravo da zahtijeva ispunjenje obaveze. U konkretnim slučajevima ovo bi značilo da nakon proteka roka zastarjelosti, povjerilac više nema pravo na traži naplatu dugovanja putem parničnog ili izvršnog postupka, te ukoliko ipak pokrene ovakav postupak dužnik može istaći prigovor zastarjelosti. Bitno je istaći činjenicu da se sama obaveza ne gasi nastupanjem zastarjelosti pa je i nakon toga dužnik može ispuniti, već povjerilac gubi pravo da putem suda traži prinudnu naplatu. Dakle, ukoliko je dužnik ispunio obavezu koja je zastarjela, čak i u neznanju o zastarjelosti, neće moći tražiti vraćanje isplaćenog novčanog iznosa.

Veliki je značaj da je dužnik upoznat sa svojim pravima, da bi u slučaju pokretanja parničnog postupka već u samom odgovoru na tužbu ili ukoliko se radi o izvršnom postupku u prigovoru na rješenje o izvršenju istakao da je nastupila zastarjelost potraživanja, jer na zastarjelost ne pazi sud po službenoj dužnosti, već je neophodno to da se dužnik izričito na nju pozove.

Zastarjelost za naplatu režijskih troškova poput računa za struju, vodu, plin, telefonskih računa ili RTV takse po Zakonu o obligacionim odnosima RS nastupa protekom roka od jedne godine. Međutim, ipak su česte situacije da od javnih ili privatnih preduzeća koji pružaju ove usluge ipak stigne opomena zbog neplaćenih računa, uprkos činjenici da je zastarjelost nastupila.

Takođe naglašavamo da se prema Zakonu o izvršnom postupku RS računi ili izvodi iz poslovnih knjiga, za cijenu komunalnih usluga, isporuke vode, toplotne energije, telekomunikacionih usluga, RTV takse, odvoz smeća smatraju vjerodostojnim ispravama. To znači da se na osnovu njih može pokrenuti izvršni postupak i tražiti prinudna naplata, iako prethodno nije vođen parnični postupak po tužbi za naplatu duga.

Zastarjelost se prekida kada dužnik prizna dug, kao i podizanjem tužbe i svakom drugom povjeriočevom radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbjeđenja ili ostvarenja potraživanja. Nakon prekida zastarjelost počinje iznova teći, a vrijeme koje je proteklo prije prekida se ne računa u zakonom određeni rok za zastarjelost. Dakle, da bi došlo do prekida zastarjelosti neophodno je da povjerilac preduzme radnju pred sudom, dok samo slanje opomene dužniku ne predstavlja osnov za prekid toka zastarjelosti.

Na osnovu svega navedenog jasno je da prilikom prijema opomene za plaćanje računa, tužbe ili rješenja o izvršenju treba ispitati da li su ispunjeni uslovi da se istakne prigovor zastarjelosti potraživanja, te ukoliko se nađete u ovakvoj situaciji najbolja opcija bi bilo obraćanje stručnom licu koje Vam može pružiti adekvatnu pravnu pomoć.

Close Menu

Advokatska kancelarija Ristić

ul. Svetog Save 14/3
76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

+387 66 469 339
ristic.advokat@gmail.com